Friday, March 24, 2006

Happy Birthday...

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday, dear Andrea
Happy birthday to you